Ulla Korpilahti

Nimi: Ulla Korpilahti

Ammattinimike: Kehittämispäällikkö, koulutus: Th, TtM, FT-opiskelija (kliininen lääketiede, kansanterveystiede UTU)

Työpaikka: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Paikkakunta, jossa voin toimia asiantuntijana:  Verkkovälitteisesti eri puolilla Suomea, tapauskohtaisesti erikseen sovittuna myös läsnä tilaisuuksissa.

Asiantuntijuus ja siihen liittyvä työkokemus: Työskentelen THL:ssä kehittämispäällikkönä vastuualueena lasten ja nuorten väkivallan ja tapaturmien ehkäisyn kansalliset poikkihallinnolliset toimet Väkivallaton lapsuus -suunnitelman  ja Turvallisesti kaiken ikää -tapaturmaohjelman lasten ja nuorten osuus. Aiemmin olen työskennellyt kansanterveystyössä liki 20 vuotta terveydenhoitajana niin neuvolapalveluissa kuin kouluterveydenhuollossa ja avosairaanhoidon eri tehtävissä. Olen ollut kirjoittajana kansallisia suosituksia neuvolapalveluihin ja koulu- sekä opiskeluterveydenhuoltoon sisältävän Duodecim Terveysportin maksuttoman NEUKO-tietokannan useissa artikkeleissa vuosina 2021-2024. Teen työn ohessa Turun yliopiston kliinisen lääketieteen tiedekunnassa kansanterveystieteen oppialalla parhaillaan osajulkaisuväitöskirjaa lasten ja nuorten tapaturmista ja niihin liittyvistä tekijöistä.

Tehtävät, joihin henkilöä voi pyytää asiantuntijaksi: 

 • Kansanterveystyö
 • Terveyden ja turvallisuuden edistäminen
 • Lapsiin kohdistuvan väkivallan ja tapaturmien ehkäisy

Valmiit luentoaiheet:  

Lisätietoja saatavilla em. aiheista seuraavista artikkeleista ja tietolähteistä

 • Väkivallaton lapsuus -työn kotisivut, THL
 • Turvallisesti kaiken ikää -ohjelmatyön kotisivut ja erityisesti lasten ja nuorten tapaturmien osuus ja alisivut
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), tekijät Kaakinen ym. 2024. Väkivallattoman lapsuuden turvaamiseen tarvitaan vahva tietopohja. Päätösten tueksi 2024:4. Avaa julkaisu
 • Korpilahti ym. 2023. Kouluikäisten lasten ja nuorten terveyteen liittyvän elämänlaadun mittaamisen suositus väestötutkimuksissa ja kliinisessä työssä. Duodecim Terveysportti TOIMIA-tietokanta. Avaa julkaisu
 • Hakulinen ym. 2023. Laadukkaat neuvolapalvelut turvattava myös jatkossa. Yhteiskuntapolitiikka 5-6. Avaa julkaisu
 • Wood et al. 2023.  A practical handbook on Adverse Childhood Experiences (ACEs) Delivering prevention, building resilience and developing trauma-informed systems: A resource for professionals and organisations (Finnish national actions on ACEs p 34). Available here
 • Bellis et al. 2023. Tackling Adverse Childhood Experiences (ACEs) State of the Art and Options for Action. Report. Available here
 • WHO 2021. European regional status report on preventing violence against children 2020 (see Finnish Non-Violent Childhoods Action Plan p 17-19, 52). Available here.
 • Korpilahti ym. 2019: Lasten ja nuorten tapaturmakuolleisuus on Suomessa yleisempää kuin Euroopassa keskimäärin. Aikakauskirja Duodecim. Avaa julkaisu 
 • Korpilahti ym. 2015. KINDL-R: Lasten ja nuorten terveyteen liittyvää elämänlaatua arvioiva geneerinen mittari. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti.52; 2. Avaa julkaisu 
 • Terveysportti NEUKO-tietokanta artikkelit ja kansalliset suositukset neuvolapalveluihin ja koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Saatavilla täällä.

Valokuvan on ottanut JR-valokuvaus Jarmo Rantanen.