Palveluja äideille ja heidän perheilleen

4.5.2022

Onnea kaikille äideille tulevana sunnuntaina! Äidiksi on mahdollista tulla monella eri tavalla, mutta yhdistävänä tekijänä on lapsi. Kiintymyssuhde ja varhainen vuorovaikutus käynnistyvät raskauden aikana, tai lapsen syntymän jälkeen ja häneen tutustumisen myötä.

Joitakin muitakin yhdistäviä tekijöitä kaikille äideille on:

  • Ensinnäkin jokainen äiti haluaa olla mahdollisimman hyvä lapselle ja toivoo hänelle hyvää elämää.
  • Toiseksi jokainen äiti kantaa oman lapsuudenajan kokemuksiaan, myönteisiä ja kielteisiä.
  • Lisäksi jokaisella on tai tulee olemaan voimia antavia ja kuormittavia tekijöitä elämänkulun eri vaiheissa.

Äiti-lapsi-suhde alkaa rakentua lapsen syntyessä tai hänet ensimmäistä kertaa kohdatessa ja syvenee lasta hoitaessa. Oman lapsen hoitaminen käynnistää pohdinnan siitä, millainen äiti haluaisi olla. On myös tärkeää tiedostaa vallitsevaan äitimyytin ansat kuten äitiyden suorittaminen. On hyvä pohtia miten olla oma itsensä ja vapautua ulkoapäin tulevista paineista. Voisiko riittävän hyvä äitiys riittää ”täydellisen” sijaan?

Läheisten merkitys korostuu äitiyden myötä. Erityisen merkityksellinen asia on silloin, jos odottaa lasta yksin. Äitejä kannustetaan vahvistamaan läheisverkostoaan jo raskausaikana, jotta apua olisi helposti saatavilla sitä tarvitessa. Puolisolta ja muilta läheisiltä saatu tuki sekä vanhemmuuden ilojen ja velvoitteiden jakaminen helpottavat arjessa selviytymistä ja jaksamista. Puolisojen uudet roolit vanhemmuudessa ja vanhempainvapaiden jakaminen vahvistavat parisuhdetta. Isovanhemman, tyynnyttävä läsnäolo, turva ja tuki sekä tuoreen vanhemman pärjäävyyden esiin nostaminen vahvistaa sukupolvien välisiä ketjuja.

Äitiys avaa uusia näkökulmia omaan itseen, omiin vanhempiin ja mahdollisiin sisaruksiin sekä lapsuudenajan kokemuksiin. Myöhemminkin eri elämänvaiheissa läheisiltä ja vertaisilta, mutta myös palveluista, saatu tuki on erityisen arvokasta.

Äitiys- ja lastenneuvoloiden palvelut muodostavat jatkumon, jossa tuetaan lapsen terveyden ja hyvinvoinnin lisäksi myös heidän vanhempiaan. Tihennetyt terveystarkastukset raskauden aikana ja erityisesti lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana mahdollistavat vanhemmille ajantasaisen tiedon saannin, raskauden ja lapsen kehityksen seurannan ja terveysneuvonnan sekä yksilöllisen tuen.

Leikki-iästä lähtien terveystarkastus järjestetään vuosittain lähellä lapsen syntymäpäivää. Osa terveystarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia, jossa tuetaan koko perheen hyvinvointia. Keskustelua käydään muun muassa vanhempien terveystottumuksista, mielialasta, vanhemmuudesta ja parisuhteesta sekä hyvinvoinnista; ylipäätään asioista, joilla on merkitystä lapsen kehitykseen ja hyvinvointiin.

Jo keskustelu auttaa jäsentämään asioita ja tilannetta, eikä ole asiaa, josta ei neuvolassa voisi puhua. Omasta lapsesta ja äitiydestä iloitsemiselle on tilaa. Huolista kertominen ja avun pyytäminen vähentävät tutkitusti viivettä avun saannissa ja huolen aiheuttamaa stressiä.

Terveystarkastusten keskeiset sisällöt muotoutuvat yksilöllisesti lapsen ja perheen tilanteen mukaan. Yksilöllinen tuki voi olla esimerkiksi keskustelua, tietoa, myötäelämistä, vertaistukea, tihennettyjä seurantakäyntejä ja ohjausta tarvittaviin muihin palveluihin.

Neuvolapalveluissa tuetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa vanhemmuudessa. Lapselle turvallisten ja läheisten aikuisten läsnäolo ja heiltä saatu hoiva, sekä heidän kanssaan muodostuva kiintymys- ja vuorovaikutussuhde ovat koko elämän kantavia voimia.

Sukupuolitietoinen kasvatus perustuu herkkyydelle tunnistaa yksilöllisyys ja persoonallisuus jokaisessa lapsessa. Vanhemmuus on prosessi, joka kasvattaa niin äitiä kuin toista vanhempaa yhtä paljon kuin lasta.

Kirjoittaja

Tuovi Hakulinen, tutkimuspäällikkö, THL, @HakulinenTuovi