Hae jäseneksi

Jäsenyyttä voit hakea alla olevalla hakemuksella. Yhdistyksen hallitus päättää ja ilmoittaa jäseneksi ottamisesta.

Jäsenmaksu vuodelle 2020 on 30€ yksilöjäseniltä ja kannatusjäseniltä vähintään 100€ tai yhteisön sopivaksi katsoma summa.

Jäsenet saavat etuja yhdistyksen järjestämien koulutusten osallistumismaksuihin.

Yhdistyksen säännöt:

§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Perinataalimielenterveys ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ YHDISTYKSEN TARKOITUS

Suomen Perinataalimielenterveys ry on uskonnollisesti japoliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen yhdistys, jonka yhteiskunnallisena tavoitteena perheen mielenterveyden edistäminen raskausaikana ja synnytyksen jälkeen, sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen, tiedon välittäminen ja ymmärryksen lisääminen perinataalipsykiatriasta sekä perinataalipsykiatrisen

moniammatillisen yhteistyön ja hoitopolkujen kehittäminen. Yhdistys toimii asiantuntijafoorumina ja kouluttajana sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille tutkimus-, asiantuntija- ja kokemusasiantuntijatietoon perustuen.


3§ YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kerää tutkimus-
ja asiantuntijatietoa sekä kokemusasiantuntijatietoa raskaus- ja synnytyksen
jälkeisen ajan mielenterveydestä ja raportoi niistä. Tähän tietoon pohjautuen yhdistys
järjestää koulutusta ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
perinataalipsykiatrisen hoidon parantamiseksi, vauvaperheiden mielenterveys- ja
sosiaalityön tehostamiseksi ja perinataaliajalla raskaita menetyksiä kokeneiden
tukemiseksi.


Yhdistys osallistuu kansainväliseen keskusteluun perinataalipsykiatrisistaaihealueista ja tekee kansainvälistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten sekä kokemusasiasiantuntijoiden kanssa.

Yhdistys luo kontakteja vastaaviin kansainvälisiin yhdistyksiin ja järjestöihin.


Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksua, osallistumismaksujaja koulutuspalkkioita, jotka liittyvät välittömästi yhdistyksen tarkoituksentoteuttamiseen ja joiden tuottoa on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

4§ JÄSENET
Yhdistyksen jäsen: Yhdistyksen jäseneksi voi päästä asiasta kiinnostunut tutkija, sosiaali- tai terveysalan ammattilainen tai opiskelija, kokemusasiantuntija tai vertaistukija, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy. Yhdistyksen varsinaisia jäseniä ovat yhdistyksen perustamisessa mukana olleet sekä myöhemmin jäseneksiotetut henkilöt. Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti.

Kannatusjäsen: Kannatusjäseneksi voi päästä yhdistyksen toiminnan tukemisesta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai rekisteröity säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toiminnan ja jonka hallitus hyväksyy. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. Kannatusjäsenet sitoutuvat maksamaan hallituksen kokouksessa määräämän kannatusjäsenmaksun.Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet:

Kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua erityisesti ansioituneen puheenjohtajansa. Yhdistyksellä voi olla vain yksi kunniapuheenjohtaja kerrallaan. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous tai hallitus voi kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneen jäsenensä. Kunniapuheenjohtajalla tai -jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä.

Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen, sekä kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenten ei tarvitse maksaa vuotuista jäsenmaksua.

Kuluvan vuoden jäsenmaksun laiminlyönyt jäsen ei saa käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen syyskokouksessa.


Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Yhdistys ei palauta jo maksettuja jäsenmaksuja eronneelle henkilölle.

Jäsenen eronneeksi katsominen

Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään kahden (2) kalenterivuoden ajan.


Jäsenen erottaminen

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos hän on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai sen mainetta.


5§ JÄSENTEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÖ

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa äänestämällä yhdistyksen kokouksissa. Äänten mennessä tasan yhdistyksen puheenjohtajalla on päätäntävalta.


6§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua läsnä olevana tai tietoliikenneyhteydentai muun teknisen apuvälineen avulla.
Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen on pidettävä joka vuosi yksi (1) sääntömääräinen vuosikokous hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuulla.


Yhdistyksen hallituksen on pidettävä sääntömääräisen vuosikokouksen lisäksi vähintään kaksi (2) kokousta vuoden aikana.

Ylimääräinen kokous
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti vaatii, jolloin kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, tai kun yhdistyksen hallitus niin päättää.

Yhdistyksen kokouksen asiat

Yhdistyksen kokouksissa käsitellään ne asiat, jotka on kokouskutsussa mainittu ja ne hallituksen esittämät asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin huomioon ottaen yhdistyslaissa mainitut kokouskutsua koskevat määräykset. Yhdistyksen vuosikokouksen sääntömääräiset asiat on eritelty tarkemmin edempänä.


Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä paperisena tai sähköisenä versiona kullekin jäsenelle aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Yhdistyksen vuosikokouksesta ilmoitetaan myös
yhdistyksen internet-sivuilla vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.


Äänioikeus ja vaalit

Yhdistyksen kokouksella on jokaisella paikalla olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Yhdistyksen jäsen voi luovuttaa valtakirjan yhdistyksen toiselle jäsenelle, jolla luovuttaa
äänioikeutensa kyseiselle jäsenelle. Yhdellä yhdistyksen jäsenellä voi olla enintään 10 valtakirjaa mukana yhdistyskokouksessa. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, paitsi jos se on sen tyyppinen, että se yhdistyslain mukaan vaatii hyväksytyksi tullakseen säännöissä määrätyn määräenemmistön. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


Aloiteoikeus

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen
kokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti
hallitukselle niin ajoissa, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


7§ YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

- Kokouksen avaus

- Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2)pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

- Esitetään hallituksen laatima kuluneen vuodentoimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto taitoiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus.

- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta javastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

- Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekäjäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.

- Päätetään hallituksen jäsenille ja tilin- taitoiminnantarkastajille maksettavista palkkioista.

- Parittomina vuosina valitaan tulevalle kaksivuotisellekaudelle hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä neljästä seitsemään(4-7) hallituksen jäsentä, ja yhdestä kahteen (1-2) varajäsentä. Ensimmäisenäänestyksen yhteydessä korkeintaan puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Parillisina vuosina ei pidetä vaalikokousta.

- Valitaan yksi (1) tai kaksi (2) tilin- tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilin- tai varatoiminnantarkastajia seuraavaksi kalenterivuodeksi.

- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- Kokouksen päättäminen.


9§ HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, sekä varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja kahdesta viiteen (2-5) varsinaista jäsentä sekä yhdestä kahteen (1‒2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenäollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta taikun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii, mutta vähintään kaksi(2) kertaa vuodessa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistäon läsnä. Hallituksen puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja,varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

Yhdistyksen rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksenrahaliikenteen hallituksen hyväksymiin menoihin ja tuloihin liittyen.Hallituksen jäsenen yhdistyksen toimintaan liittyvien kustannusten maksuunvaaditaan sekä puheenjohtajan että rahastonhoitajan kirjallinen hyväksyntä


10§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksenpurkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan(3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai
yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varatsamaan tarkoitukseen.

11§ SÄÄNTÖJEN VOIMAANTULO

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään rekisteriin.